Nội dung update bao gồm:

1.  Đáp ứng được việc chuyển đổi UOM giữa Kg <=> Lit (cho phép select được trên Order line của các màn hình nghiệp vụ, sửa report )
2. Có thể thêm sửa xóa thông tin trên trường Address thuộc Customer Information (để thay đổi thông tin của Place of Delivery trên report Sales Contract)
3. Lỗi nhập Rolls nhưng khi xuất ra report thành Roll
4. Vấn đề gen từ SO sang PO liên quan đến Price List.
5. Report Quotation ver 3 (thêm Packing Unit)
=> Thời gian release mất khoảng 1h30’, dự kiến thực hiện từ 16h ~ 17h30 (2016/06/06)

Phụ trách việc config: Hung-san.

-小さい-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>