1. Chào hỏi 2. Giới thiệu bản thân: –  Nói thông tin cơ bản. –  Làm việc với vai trò như 1 comtor,..ngoài ra –  Kinh nghiệm làm việc, đã thu được những gì sau thời gian làm việc + Business manner + Giao tiếp với khách hàng + Trải qua những dự án làm […]

Read More →