Nội dung update bao gồm: 1.  Đáp ứng được việc chuyển đổi UOM giữa Kg <=> Lit (cho phép select được trên Order line của các màn hình nghiệp vụ, sửa report ) 2. Có thể thêm sửa xóa thông tin trên trường Address thuộc Customer Information (để thay đổi thông tin của Place of Delivery […]

Read More →