Ghi sổ kế toán là việc ghi chép lại những hoạt động kinh tế của doanh nghiệp, tổ chức, đoàn thể,… (簿記は経済活動に関する記録の仕組みのことです。) Có 2 mục đích chính cho việc ghi sổ kế toán là: (簿記の目的): ・Giúp quản lý tài sản doanh nghiệp dựa vào việc ghi chép một cách có tổ chức những hoạt động […]

Read More →