1. Ghi sổ kế toán là việc ghi chép lại những hoạt động kinh tế của doanh nghiệp, tổ chức, đoàn thể,…
  (簿記は経済活動に関する記録の仕組みのことです。)
 2. Có 2 mục đích chính cho việc ghi sổ kế toán là:
  (簿記の目的):
  ・Giúp quản lý tài sản doanh nghiệp dựa vào việc ghi chép một cách có tổ chức những hoạt động kinh tế hàng ngày và những biến động tài sản
  (日常の経済活動と財産の変動を組織的に記録することによって、企業の財産管理に役立てる)
  ・ Bằng việc làm rõ thành tích kinh doanhtình hình tài chính của doanh nghiệp, ghi sổ kế toán giúp quyết định lợi ích và trách nhiệm của những người liên quan.
  (企業の経営成績および財政状態を明らかにするによって、企業の利害関係者の意思決定に役立てる)
 3. Cần xác định thời gian kế toán (đầu kì, cuối kì, trong kì, kì trước, kì sau)
  会計期間の設定が必要です。(期首、期末、当期、前期、次期)
 4. Bảng biểu diễn tình hình tài chính của doanh nghiệp = bảng cân đối tài chính (Balance Sheet: B/S), bảng tính thành tích kinh doanh của doanh nghiệp = bảng tính toán lỗ lãi (Profit and Loss Statement: P/L)
  企業の財政状態を表示する計算書=貸借対照表 (Balance Sheet: B/S)、企業の経営成績を表示する計算書=損益計算書(Profit and Loss Statement: P/L)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>